با حضور جمعی از مسئولان استان و دانشگاه :  نامگذاری ساختمان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بنام " سردارشهید محمد حسین علیخانی" برگزار شد
با حضور جمعی از مسئولان استان و دانشگاه : نامگذاری ساختمان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بنام " سردارشه

با حضور جمعی از مسئولان استان و دانشگاه : نامگذاری ساختمان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بنام " سردارشهید محمد حسین علیخانی" برگزار شد